Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā profesionālās izglītības programmu īstenošanai”

2010.gada 6.augustā Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi Cēsu Profesionālās vidusskolas ERAF 3.1.1.1.aktivitātes projekta iesniegumu „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (Vienošanās Nr. 2010/0153/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/011).

Projekta mērķis ir „Metālapstrādes”, „Enerģētikas” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā, nodrošinot mērķa grupai pieejamu izglītības procesu un iegūstamās kvalifikācijas atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķa grupa ir Cēsu Profesionālās vidusskola, tās izglītojamie un pedagogi.

Projektā ir paredzētas sekojošas aktivitātes un to sagaidāmie rezultāti:

  1. „Mācību aprīkojuma modernizācija”, kuras ietvaros projekta iesniedzējs prioritārajām izglītības programmām iegādāsies nepieciešamās mēbeles, informācijas tehnoloģijas un aprīkojumu (modernu un mūsdienu praktisko nodarbībām atbilstošu mācību aprīkojumu, t.sk., jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģiju);
  2. „Izglītības iestādes renovācija” – aktivitātes ietvaros paredzēts renovēt projekta iesniedzēja mācību ražošanas korpusa ēku Cēsīs, Piebalgas ielā 3, renovējot jumtu un siltinot fasādi, nomainot logus, uzlabojot programmu īstenošanai nepieciešamo telpu tehnisko stāvokli.


Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 964046, no kuras Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē Ls 829079.

Mums ir profesija