Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Modernizēs Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūruCēsu Profesionālajā vidusskolā, piedaloties izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (attēlā) 6. februārī noslēdza vienošanos par finansējumu Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūras modernizācijas projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.


Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore Maira Apsīte atzina, ka šī ir svētku diena, kuru skola ir gaidījusi daudzus gadus, paverot jaunus attīstības apvāršņus un piesaistot vēl vairāk audzēkņu. Savukārt Jānis Rozenbergs novēlēja vidusskolas direktorei un darbiniekiem izturību, īstenojot Cēsu novadam tik nozīmīgo projektu. „Uzņēmējiem vienmēr būs vajadzīgi profesionāli sava amata meistari, tāpēc Cēsu Profesionālā vidusskolas attīstība nenoliedzami veicinās arī novada uzņēmējdarbību,” uzsvēra Cēsu novada domes priekšsēdētājs.

Projekta mērķis ir uzlabot Cēsu Profesionālās vidusskolas īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu infrastruktūru un modernizēt mācību aprīkojumu, nodrošinot Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas profesionālās izglītības iegūšanu un piedāvājot darba tirgum kvalificētus un zinošus speciālistus.

Projekta gaitā tiks uzbūvēts jauns darbnīcu korpuss un veikta 1. stāva renovācija skolas ēkā Valmieras ielā 19, Cēsīs, veidojot vienotu mācību kompleksu. Mācību procesa modernizācijai tiks iepirktas un uzstādītas iekārtas un nepieciešamais aprīkojums šādās prioritārajās izglītības programmās – enerģētika un elektrotehnika, kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi.

Galvenā projekta mērķa grupa ir Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Šī projekta realizēšana ir būtisks ieguldījums Cēsu novada un Vidzemes reģiona izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanā, jo skola kvalificētus speciālistus sagatavos atbilstoši darba tirgus prasībām.

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 31.augustam.
Projekta kopējās izmaksas ir 4 141 870.73 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 3 851 051.38 EUR, t.sk. ERAF finansējums 3 273 393.67 EUR un nacionālais finansējums 577 657.71 EUR (t. sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 872.07 EUR un Cēsu novada pašvaldības finansējums 496 785.64 EUR).

Modernizēs Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūru

Publicēšanas datums: 2014. gada 6. februāris

Pārpublicēts no http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/modernizes-cesu-profesionalas-vidusskolas-infr

„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā profesionālās izglītības programmu īstenošanai”

2010.gada 6.augustā Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi Cēsu Profesionālās vidusskolas ERAF 3.1.1.1.aktivitātes projekta iesniegumu „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (Vienošanās Nr. 2010/0153/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/011).

Projekta mērķis ir „Metālapstrādes”, „Enerģētikas” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā, nodrošinot mērķa grupai pieejamu izglītības procesu un iegūstamās kvalifikācijas atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķa grupa ir Cēsu Profesionālās vidusskola, tās izglītojamie un pedagogi.

Projektā ir paredzētas sekojošas aktivitātes un to sagaidāmie rezultāti:

  1. „Mācību aprīkojuma modernizācija”, kuras ietvaros projekta iesniedzējs prioritārajām izglītības programmām iegādāsies nepieciešamās mēbeles, informācijas tehnoloģijas un aprīkojumu (modernu un mūsdienu praktisko nodarbībām atbilstošu mācību aprīkojumu, t.sk., jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģiju);
  2. „Izglītības iestādes renovācija” – aktivitātes ietvaros paredzēts renovēt projekta iesniedzēja mācību ražošanas korpusa ēku Cēsīs, Piebalgas ielā 3, renovējot jumtu un siltinot fasādi, nomainot logus, uzlabojot programmu īstenošanai nepieciešamo telpu tehnisko stāvokli.


Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 964046, no kuras Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē Ls 829079.

Mums ir profesija